İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Limited Şirketler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 573. ile 644. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari bir ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekce
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekce
 3. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı ortak var ise 4 nüsha)
 4. Noter tasdikli Şirket sözleşmesi
 5. Noter tasdikli temsil yetkisi ile ilgili genel kurulu kararı (Karar içerisinde temsilcilerin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, ikametgah yeri, temsil ve ilzamın şekli belirtilmelidir.) (1 asıl 2 fotokopi)
 6. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 7. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 8. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 9. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği( 1 asıl 1 fotokopi)
 10. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 11. Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 12. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 13. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
 14. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
 15. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.


AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

 • Ticaret Ünvanının Tespiti
 • Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.
 • Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu
 • Merkezi Niğde dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
 • Şirket sözleşmesinde tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır.
 • Müdürlerin birden fazla halinde, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.


ŞİRKET SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi, karar sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)


Şirket sözleşme değişikliği sermaye artırımına dair ise:

 • Önceki sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
 • Artırım iç kaynaklardan karşılanıyor ise, iç kaynak tutarının tespitine dair YMM veya SMMM raporu
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 • Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel Kurul Kararı (Noter onaylı – 1asıl 2 fotokopi )


ŞUBE AÇILIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (1asıl 2 fotokopi )
 4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1asıl 1 fotokopi )
 5. Merkezi başka bir ilde ise sicil kaydının onaylı örneği
 6. Merkezi başka sicil müdürlüğünde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 7. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)


ŞUBE KAPANIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı Genel kurul kararı (1 asıl 2 fotokopi)
 4. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı) veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi


MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN NİĞDE'YE MERKEZ NAKLİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Merkezin ticaret sicili memurluğunca tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 4. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan belge
 5. Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı Genel kurul kararı (1asıl 2 fotokopi)
 6. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.
 7. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 8. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
 9. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 nüsha)


HİSSE DEVRİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı 1 ası2 fotokopi)
 4. Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (noter onaylı 1 ası1 fotokopi)
 5. Pay geçişinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti
 6. Yeni ortak giriş var ise kararda ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası


VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Mahkeme kararı veya mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)
 5. Yeni ortağın girişi var ise Kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.


MÜDÜR ATAMASI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı-1asıl 2 fotopisi)
 4. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopisi)
 5. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 6. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl 1 fotokopi)
 7. Müdürlerin birden fazla halinde, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

SİGORTA ACENTALIĞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi


SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2)


TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Genel kurul kararı (noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 5. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı beyanları.


TASFİYE SONU

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul kararı (Noter onaylı - 1 asılfotokopi)
 3. Tasfiye Sonu Bilançosu ( tasfiye memuru tarafından imzalı ve damga vergisinin vergi dairesine yatırıldığına dair makbuz aslı olmalıdır)

  -Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

  -Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

 4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç