İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Tüm Haberler

2024 Yılı Sogep-Anadoludakiler Ön Başvuru Süreci Başladı

 • 10.07.2024
 • nigdetso
2024 Yılı Sogep-Anadoludakiler Ön Başvuru Süreci Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı ilk kez uygulanacak olan 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler Programına yönelik proje fikri toplama, ön başvuru ve proje hazırlık sürecini başlatmıştır. SOGEP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları koordinasyonunda 81 ilde yürütülmektedir.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN AMACI

 

SOGEP’in amacı; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

 

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak:

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

* Genç istihdamını artırmaya,

* İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,

 

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik:

* Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

* İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

* Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına,

 

3. Sosyal İçerme:

* Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

* Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına,

 

4. Sosyal Sorumluluk:

* Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

* Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne,

yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

2024 YILI SOGEP-ANADOLUDAKİLER MARKASI ALTINDA DESTEKLENECEK PROJELERE İLİŞKİN KRİTERLER

 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikâyeler
 • Hikâyenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

 

 

Bu yıl ilk defa uygulanacak olan SOGEP-Anadoludakiler Programı yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kalkınma ajansları koordinasyonunda tüm düzey 2 bölgelerinde uygulayacağı bir program olup 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Anadoludakiler dijital platformu (https://anadoludakiler.org/) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) tarafından hayata geçirilmiş bir platform olup topraklarımızın zenginliğini dijital alanlarda paylaşarak yerel üreticilerin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kültürel mirasımızı, geleneksel yöntemlerimizi korurken, sürdürülebilir üretimle kaynaklarımızı koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı destekleme amaçlarına yönelik krizlere karşı mücadele geleneklerimizden güç alan 10 öncelikli tema (yerel gıda sistemi, tarladan sofraya, döngüsel gıda, sosyal gastronomi, yeni nesil çiftçiler, kültür mirası, sosyal girişimcilik, yerel hikayeler, hikayenin deneyimi, dijital pazarlar) belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda hazırlanacak olan projelerin desteklenme şansını artırmak için; başta gençlerin ve kadınların istihdama katılımın kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini olumlu yönde etkilemesi, atıl durumdaki kamu binalarının birtakım iyileştirmeler yapılarak kullanılması ve eş finansman tutarının olabildiğince yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir. 

 

PROJE SÜRESİ VE FİNANSMANINA İLİŞKİN HUSUSLAR

* Program kapsamında başarılı bulunarak desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000,00 (bir milyon) TL’dir.

* Destek oranı;

         o Kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olduğu projeler için en fazla %90,

         o Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projeleri için en fazla %50’dir.

* Projelerin uygulama süresi en fazla 18 aydır.

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•             Kamu kurum ve kuruluşları,

•             Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

•             Birlikler ve kooperatifler,

•             Sivil toplum kuruluşları,

•             Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

•             Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

 

 PROGRAMA VE PROJELERE YÖNELİK ÖNEMLİ NOT

•             Projenin sosyal sorunlara çözüm sunabilecek özgün içerikli olması gerekmektedir.

•             Hazırlanacak projelerin yukarıdaki program önceliklerden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir.

•             Projenin birden çok öncelik ile doğrudan ilişkili olması tavsiye edilmektedir.

•             Projenin somut çıktılarının olması ve sonuç odaklı olması beklenmektedir.

•             Sorun ve mevcut durum analizini, yapılmış bir araştırma veya çalışma sonucundaki somut bir ihtiyaca dayandıran projeler avantajlı olacaktır.

•             Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler öne çıkacaktır.

•             İşletme gelir-gider yapısını ve modelini net olarak tanımlamış projeler avantajlı olacaktır.

•             Proje içeriğinde eğer satış-pazarlamaya yönelik unsurlar var ise satış-pazarlama analizlerini doğru ve gerçekçi olarak yaparak pazar bağlantısı sağlamış projeler öne çıkacaktır.

•             Proje bütünlüğü olmayan birbirinden kopuk faaliyetleri içeren, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren, sadece kısa süreli eğitim verilmesine odaklanan ve yurt dışında gezi, seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren projeler uygun olarak değerlendirilmeyecektir. 

 

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında proje fikri olan başvuru sahiplerinin bu ilan sayfasında ek olarak yer alan Ek 1 SOGEP-Anadoludakiler Ön Başvuru Formunu doldurarak, en geç 08.07.2024 saat 18.00’e kadar sogep@ahika.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 

Ön başvurular sonrasında Ajans tarafından ön değerlendirme aşamasında uygun görülen proje sahipleri ile iletişime geçilerek Ajans ve başvuru sahibi kurum koordinasyonunda ve iş birliğinde projeler geliştirilecek, nihai proje başvuru formu hazırlanacaktır. Ardından bu projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine ve onayına sunulacaktır.

 

Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi sogep@ahika.gov.tr e-posta adresine gönderebilir, 0 (384) 214 36 66 numaralı telefondan Ajans ile iletişime geçebilirsiniz.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç