İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Limited Şirket

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı)

3)  Noter onaylı Genel Kurul Kararı   (2 asıl )

 

Not-1: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin Eski ve Yeni adresi gösteren ilgili Belediyeden alınan yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Hisse Devir (Çok Ortaklı)

(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili müdürlüğe başvurulur (TSY-103):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2)  Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi (2 asıl) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge

3) Hisse devrine ilişkin Noter onaylıMuvafakat Kararı (2 asıl)

4) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren noter onaylı  Limited Şirket Hisse devir Genel Kurul Kararı   (2 asıl)

5) Pay defteri  (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (Noter onaylı 2 adet asıl)

6) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Nüfus cüzdan sureti (2 adet asıl),İkamet belgesi (2 asıl ),İmza Beyannamesi (2 asıl)

 

Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a- Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 2 asıl ), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b- Tüzel kişinin Merkezi, Söke Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),

c- Tüzel kişiliğin temsilcisinin; Nüfus cüzdan sureti (2 asıl),ikamet belgesi (asıl)

Notlar:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsüratlı paylar sisteme işlenememektedir. 

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi - Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. Adresi yurtdışında ise adresi gösterir Beyan

 

c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

Hisse Devir (Tek Ortaklı)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 102-103

(1) Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür(TSY-102):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2)  Hisse devrine ilişkin Noter onaylıMuvafakat Kararı (2 asıl )

3) Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı  hisse devir sözleşmesi (2 asıl) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge

4)  Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren noter onaylı  (Tek Ortağa dönüşüm) Limited Şirket Hisse devir Genel Kurul Kararı   (2 asıl )

5)  Pay defteri  (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (Noter onaylı 2’er adet asıl)

6) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Nüfus cüzdan sureti (2 adet),İkamet belgesi (2 asıl),İmza Beyannamesi (2 asıl)

 

Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a-Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 2 asıl), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b-Tüzel kişinin Merkezi, Söke Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),

c- Tüzel kişiliğin temsilcisinin; Nüfus cüzdan sureti (2 adet),ikamet belgesi (2 adet)

Notlar:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Küsüratlı paylar sisteme işlenememektedir. 

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi - Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 asıl) ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. Adresi yurtdışında ise adresi gösterir Beyan

 

c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

Hisse Devir (Veraseten İntikal)

A-Veraset ilamı-Miraçılık Belgesi ile tescil (feragatname yoksa)

1) İntikal sonrası durumu gösteren ayrıntılı dilekçe 

2) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (2 adet asıl veya onaylı sureti)

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (2 adet),

4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (2 adet asıl)  

5) Yeni ortak olanların nüfus cüzdan sureti (2 asıl),ikamet belgesi (2 asıl),imza beyannamesi (2 asıl)

B-Genel Kurul Kararı ile tescil

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2)  Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi (2 asıl) veya payın miras, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge

3)  Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren noter onaylı  Limited Şirket Hisse devir Genel Kurul Kararı   (2 asıl)

4)  Pay defteri  (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (Noter onaylı 2 adet asıl)

5) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; Nüfus cüzdan sureti  (2 adet),İkamet belgesi (2 asıl),imza beyannamesi (2 asıl)

6) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (2 adet asıl) 

Notlar

a) İntikal nedeniyle paylar küsüratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, küsüratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir. 

b) Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

d) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın Noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet teskeresi ve potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir  Beyan

e) Esas sermaye payının, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge (2 adet asıl) ile gerek görülmesi halinde bu belgeye göre alınacak noter onaylı genel kurul kararı(2 asıl )

 

c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

Şirket Sözleşmesi Tadili

Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren Noter onaylı Genel Kurul Kararı   (2 asıl )

3) Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni (3 adet)

Müdür Tayini

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Noter onaylı Limited Şirket Müdür Tayini Genel Kurul Kararı   (2 asıl )

3) Seçilen müdürün noterde düzenlenen unvan altında İmza Tescil Talepnamesi (2 adet asıl).  

Önemli Notlar:

a)Seçilen müdür ortak dışı yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı Pasaport çevirisi -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl)  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

b)Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

c)Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir Beyan

d)Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza Tescil talepnamesinde ortak dışından atandığına dair bir ibare yer almalı

e) Müdürlerden en azından birinin şirket ortağı olması zorunludur.

f) Şirket müdürü yetkisi iptal edilecekse hisse devir Kararına “Şirket müdürü olan .………….……………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.” ibarelerinin eklenmesi gerekir.

g) Şirkette birden fazla müdür olması halinde müdürlerden bir tanesinin “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmalıdır. Müdürler kurulu başkanı Gerçek Kişi olursa Karara “Şirket müdürü olan  …………………………. (TC No:……….)  TTK 624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.” İbaresinin eklenmesi gerekir.

h) ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE VE BU TÜZEL KİŞİ MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI OLURSA KARARA;

“-Şirket müdürlüğüne ……….yıl için  ............................................... ticaret adresinde faaliyet gösteren …………………………...………………... ŞİRKETİ (VergiNo:.......; MersisNo:...........................)  seçilmiş olup şirketi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirket müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.

-Müdürler Kurulu Başkanlığına …………………………………. ŞİRKETİ seçilmiştir.”

 

İBARELERİ EKLENMELİDİR.

Ortak-Yetkili İsim Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) - Değişiklik;

(a) Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 2 asıl),

(b) Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 asıl)

 

(c) Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet asıl)

Sermaye Arttırımı

Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir (TSY-93)

GEREKLİ EVRAKLAR;

1)Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Şirket sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içeren Noter onaylı Limited Şirket Sermaye artırımı Genel Kurul Kararı   (2 asıl)

3) Sermayenin Yeni şeklini içeren Tadil Metni (3 asıl)

4) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin nakden taahhüt edilen tutarın en az  ¼ ünün (yüzde 25 i ) ödendiğine dair Bloke dekontu ve Banka tarafından Bloke yapıldığına dair Banka Bloke yazısı ,

5) Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM Raporu müşavire ait faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi

6) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması  Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu

7) Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı.

8) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

9) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

Notlar:

a) Genel kurulun sermaye artışı kararından itibaren otuz gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. (Müdürler Kurulunca gerekli görülmesi halinde TTK 591. madde gereği ortakların rüçhan hakkını (yeni pay alma hakkının)  kullanılabilmesi için en az onbeş gün süre verilir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki gazetede ilan olunur.)

b) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.

c) Sermaye olarak konulabilen “Ayni sermaye-  İşletme devri - Geçmiş yıl karları - Ortakların şirketten alacakları  -  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları - Gayrimenkul satış karları - Nakdi Sermaye” hangisi veya hangileri varsa ekli kararda belirtilen örneğe göre karar alınmalıdır. Sermaye olarak konulabilen iç kaynakların tesbitine dair Mali Müşavir Rapor Örnekleri “ Geçmiş yıl karları raporu- Ortakların şirketten alacakları raporu –Sermaye düzeltmesi olumlu farklar raporu  

d) Ortakların şirketten alacaklarının (Ortaklara Borçlar) SMMM veya YMM ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu ile sermayeye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynakladığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu alacaklar nakit borçlanmadan kaynaklanmıyorsa 6102 sayılı TTK 343. maddesi gereği şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.

 

e) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.

Sermaye Azaltımı

a) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair metni içeren noter onaylı Limited Şirket Sermaye azaltımı Genel Kurul Kararı   ( 2 asıl)  ve Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış yeni şeklini gösterir tadil metni (3 asıl)

b) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış  sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (2 asıl) (tescil ve ilan edilir.)

c) sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM Raporu ile müşavirin faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( 1asıl)

d) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili Gazetesi örnekleri,

e) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,

g) Talep Dilekçesi (Sicil)  

(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;

a) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak müdürlüğe verilir.

b) Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.

BİRİNCİ AŞAMADA YALNIZCA ALACAKLILARI DAVET İLANI 3 KEZ YAYINLANMAK ÜZERE GAZETEYE GÖNDERİLİR. BİRER HAFTA ARAYLA YAYINLANAN 3. İLANDAN İKİ AY SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİL VE İLAN EDİLİR.

Detay Bilgiler

* Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir.

* Sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.

Sigorta Acenteliği

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 adet asıl 1 fotokopi)

3)  Acentelik Sözleşmesi ( 1 adet asıl)

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

 

2) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl 1 fotokopi)

Tasfiyeye Başlangıç

 Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2 Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı Limited Şirket tasfiye başlangıç Genel Kurul Kararı   (2 asıl). Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(2 asıl)

3)  Noterden Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş İmza tescil Talepnamesi (2 adet asıl ıslak imzalı)

4) Alacaklılara çağrı ilanı

 

ÖNEMLİ NOT-1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

 

ÖNEMLİ NOT-2: Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin  sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Tasfiyeye Dönüş

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.
 

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2 Noter onaylı Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Kararı (2 asıl) 

3) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

Tasfiyeye Sonu-Kapanış

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Noter onaylı Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş Genel Kurul Kararı (2 asıl)

3) Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış 1 adet asıl) ile damga pulu yerine geçen vergi dairesinden alınan makbuz.

NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirketler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

 

Ticari İşletme Rehin

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  

2) Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi (Noter Onaylı 1asıl)

3) Ticari İşletme rehni beyannamesi (1 adet asıl) 

Rehin sözleşmesinin şekli: Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmeside geçersizdir. Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası, seri numarası, plaka numarası, rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili: Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil müdürlüğünden temin edilen işletme rehni beyannamesi ile yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5; TİRST.5) Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır. 

Ticari İşletmenin Nakli ve Değişiklikler: Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil müdürlüğüne başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10; TİRST. 8) 

 

Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç