İletişim Hattı +90 388 233 55 01
Ticaret Sicil
Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:
GEREKLİ EVRAKLAR;
1) Kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Limited Şirket Ana Sözleşmesi (4 adet asıl )
2) Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair İmza Tescil Talepnamesi (2  adet asıl- 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)
3) Nakdi sermayenin 1/4  (Yüzde 25 in) bankaya bloke edildiğine dair Bloke dekontu ve Banka tarafından Bloke yapıldığına dair Banka Bloke yazısı ,
4) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.
5) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Sicil Müdürlüğüne)  
6) Yeni kayıt için Talep Dilekçesi (Oda Başkanlığına) 
7) Talep Taahhütname (yetkililerce imzalanmalı) 
8) Her ortak ve müdür için Nüfuz Cüzdan sureti noter onaylı (3’er adet) 
9) Her ortak ve müdür için İkametgah belgesi (3’er adet asıl) 
10) Kuruluş Bildirim Formu veya Mersiste, şirket kuruluşu ekranında oluşan "Kuruluş Bildirim Formu"nu müdürlüğümüze ibraz edebilirsiniz. (4 takım, yabancı ortaklar ise 5 takım)
12) Kurucular beyanı (3 adet -Her ortak tarafından imzalanmalı - vekaleten imzalanamaz)
13) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 asıl – 1 fotokopi),
14) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;
a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,
b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
15) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
NOTLAR:
a-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği
b-Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.
c-Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı İştirak kararı. (2 adet asıl) ve merkezi Söke dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)
d- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
e- Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
 
 16- YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA
A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;
-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan 
- Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl - 1 adet fotokopi)
-Vergi dairesi potansiyel vergi no görüntüleme belgesi
B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;
1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)
2- İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
3-İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi
5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;
-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (2 adet asıl - 1 adet fotokopi)
-Vergi dairesi potansiyel vergi no görüntüleme belgesi
 -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir. 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.
Ticaret Sicil Menü

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç