Hakiki Şahıslar

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 12. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir.
Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir.
Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.
İşletme unvanı tescilden önce Ticaret Sicili Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

KAYIT

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Noterde düzenlenen unvan tasdiknamesi (ıslak imza) (1 asıl 1 fotokopi)
 4. Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)
 5. Vergi levhası fotokopisi (2 adet)
 6. Vesikalık fotoğraf (3 adet)


DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş unvan tasdiknamesi (ıslak imza)
 4. İş adresi, işletme konusu değişikliği için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe


SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 ası2 fotokopi)
 4. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi


SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe
 3. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 ası2 fotokopi)


ŞUBE AÇILIŞI

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Noterden tanzim edilmiş merkez unvanı ve şube ibaresini içeren unvan tasdiknamesi (ıslak imza)(noter onaylı – 1 asıl 1 fotokopi)
 4. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre tanzim edilmiş belge
 5. Merkezi Niğde İli dışında ise bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden tasdikli sicil dosyasında bulunan evrakın tümünün ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin birer adet onaylı suretleri
 6. Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)


ŞUBE KAPANIŞI

 1. Şube kapanışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

TİCARETİ TERK

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamının aslı veya onaylı sureti (1 adet fotokopi) eklenmeli, dilekçe (Ticaret Sicil, Oda Sicil) varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.