Şirketlerde Sermaye Azaltımı

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI İŞLEMİNDE TAKİP EDİLECEK USUL

Anonim ve Limited şirketlerin sermayesinin azaltılmasında öncelikle mahkemece atanmış 3 kişilik bir bilirkişi tarafından (bilirkişiler şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi tarafından seçilir) esas sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerinin var olduğunun tespit edilmesi gerekir. Esas sözleşmenin sermaye maddesi azaltmayı yansıtacak şekilde tadil edilerek karar altına alınır.

Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3.ilandan itibaren 2 ay içinde alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir. Bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir.

Esas sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin olunması gereklidir.

Limited şirketlerde sermaye azaltımı zarar neticesinde meydana gelen bilanço açığını kapatmak maksadıyla yapılmış olsa bile alacaklılar çağrılır ve bildirilen alacaklar tediye veya temin olunur.

Alacaklıları davete ilişkin 3.ilanın yayın tarihinden itibaren 2 ay sonra sermaye azaltımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yer aldığı ortaklar kurulu kararı /genel kurul kararı, davet ilanların yayınlandığı yerel gazeteler ve sicil gazeteleri, bilirkişi raporu-bilirkişi atama yazısı, müdürler /yönetim kurulu ve denetçiler tarafından imzalanmış alacaklıların adı soyadı ve ticaret unvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklılar listesi ile muaccel alacakların ödenmesine veya temin edilmesine ilişkin belgelerin ibraz edilmesi halinde azaltımın tescili talep edilebilir.

ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMININ TESCİLİ

  • Ticaret sicili memurluğuna dilekçe
  • Ticaret Odası başkanlığı’na dilekçe
  • Sermaye azaltımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinin yer aldığı ortaklar kurulu kararı / Anonim şirketlerde genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli
  • Anasözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren dört adet tadil metni
  • Davet ilanların yayınlandığı yerel gazeteler ve ticaret sicil gazeteleri
  • Mahkemenin bilirkişi atama yazısı ve üç bilirkişinin müştereken hazırladığı rapor ve mahkemenin bilirkişi atama kararı
  • Müdürler/yönetim kurulu ve denetçiler tarafından imzalanmış alacaklıların adı soyadı ve ticaret unvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklılar listesi ile borçların ödenmiş olması halinde ödemeye ilişkin imzaları noter onaylı makbuzlar